Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki

„Pogłosy” w Fabryce Sztuki w Łodzi

Już 22 grudnia odbędzie się pokaz work in pro­gress pro­jek­tu teatralnego „Pogłosy”. Tym razem wydarzenie zagości w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi jako open call w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

Po­kaz otwar­ty „Pogłosy” w re­ży­se­rii Kon­ra­da Dwo­ra­kow­skie­go jest pró­bą sce­nicz­nej re­ali­za­cji sztu­ki Wita Szo­sta­ka pod tym sa­mym ty­tu­łem. Choć au­tor na­zy­wa ją dra­ma­tem, w rze­czy­wi­sto­ści przy­po­mi­na bar­dziej po­emat roz­pi­sa­ny na bo­ha­te­rów, któ­ry­mi są sło­wa. Wit Szo­stak nie su­ge­ru­je żad­nych scenicznych roz­wią­zań, po­wie­rza­jąc wszel­kie de­cy­zje sce­nicz­ne re­ali­za­to­rom. Nie­zwy­kłość tego tek­stu po­wo­du­je, że moż­na zre­ali­zo­wać go za­rów­no jako wiel­ko­ob­sa­do­we wy­da­rze­nie, jak i ka­me­ral­ny spek­takl, nie in­ge­ru­jąc w struk­tu­rę dra­ma­tycz­ną i po­etyc­ką tek­stu.

Pre­zen­to­wa­ny po­kaz pra­cy jest pró­bą uchwy­ce­nia me­ta­fo­ry­ki sztu­ki Szo­sta­ka. Opo­wieść to­czy się wo­kół ta­kich po­jęć jak utra­ta, po­że­gna­nie, pa­mięć i praw­da, a każ­de z nich two­rzy bar­dzo oso­bi­sty punkt wi­dze­nia, nie­po­wta­rzal­ną opty­kę. Od­bi­ciem tego w in­sce­ni­za­cji jest for­ma spek­ta­klu – ra­chi­tycz­na i tym­cza­so­wa, tra­cą­ca i zy­sku­ją­ca kształt, roz­pa­da­ją­ca się i kon­stru­ują­ca na nowo, bę­dą­ca me­ta­fo­rą pa­mię­ci ugnia­ta­nej i for­mo­wa­nej w za­leż­no­ści od kon­tek­stu.

Pre­mie­ra spek­ta­klu za­pla­no­wa­na jest na 2023 rok.

Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki Lu­blin i Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź.

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Spek­takl „Po­gło­sy” po­wsta­je dzię­ki Prze­strze­niom Sztu­ki Lu­blin oraz Prze­strze­niom Sztu­ki Łódź, któ­re są fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.
Lo­kal­nym ope­ra­to­rem pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Lu­blin jest Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie.
Lo­kal­nym ope­ra­to­rem pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr jest Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi.Pro­jekt Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.
Pro­jekt Prze­strze­nie Sztu­ki do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa. Pro­jekt Prze­strze­nie Sztu­ki do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl