Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z zm.) dalej: „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem: iod@zeto.lublin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana
zapytanie lub prowadzenie dalszej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi, a po tym czasie dane te, mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych w zakresie przekazania danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej będą: cyber_Folks s.a. z siedzibą w Poznaniu. Ponadto odbiorcami
danych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie odrębnych
przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prowadzenia korespondencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl